Odsetki ustawowe

Wysokość odsetek ustawowych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona - należą się odsetki ustawowe.

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz liczby dni.

Podaj kwotę:
Termin wymagalności zapłaty:
Data zapłaty:


Odsetki ustawowe stosowane są w rozliczeniach zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Odsetki należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej, bądź z ustawy, orzeczenia sądu lub z decyzji właściwego organu. Jeżeli w umowie nie przewidziano żadnej stawki umownej, przyjmuje się stawkę ustawową jako podstawę do naliczania odsetek.

Jeżeli termin spłaty zobowiązania przypada na niedzielę lub święto, to termin zapłaty zostaje przesunięty na dzień niebędący wolnym od pracy (w tym przypadku pomijamy sobotę – jeżeli termin spłaty przypada na ten dzień, nie można przesunąć terminu spłaty na poniedziałek).

Stawka odsetek ustawowych wynosi 13%.
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt